top of page

 

 

Varje skola måste enligt Skolverket ledas av en skolstyrelse. Det är huvudmannens uppgift att utse denna på ett sådant sätt att den "representerar vitala intressen och fackkunskap". Det är dock rektorn och övriga pedagoger som har det övergripande pedagogiska ansvaret.

 

Styrelsen har ett juridiskt ansvar gentemot Skolverket för att regelverket för statsbidrag iakttas och självfallet också att tysk lagstiftning, i den mån det berör skolans verksamhet, följs. Inför varje nytt läsår godkänner styrelsen den budget som skolans rektor har tagit fram.

 

Skolans VD har det yttersta ansvaret för att en verksamhetsplan finns för det aktuella skolåret. Verksamhetsplanen ligger till grund för det pedagogiska arbete som bedrivs på skolan. I planen ingår också målbeskrivningar samt utvärdering. Planen mot kränkande behandling skrivs av rektor tillsammans med skolans pedagoger. Den diskuteras på elevråd och klassråd. Den godkänns av skolstyrelsen. 

Skolstyrelsen har enligt skolans tyska bolagsform en rådgivande och kontrollerande funktion till rektor. 

  • Sven Schuberth, ordförande och Skolverkets representant

  • Pamela Garpefors, VD

  • Andreas Svensson, lärarrepresentant

  • Ylva Koch, föräldrarepresentant

  • Naddi Olsson, föräldrarepresentant

  • Johan Ohlsson, föräldrarepresentant

  • Ola Spännar  föräldrarepresentant från kompletterande svenska

  • Louise Westhoff Lazik adjungerad föräldrarepresentant

  • Anette Bjärås, rektor (ständigt adjungerad)

SKOLSTYRELSEN

bottom of page