Varje skola måste enligt Skolverket ledas av en skolstyrelse. Det är huvudmannens uppgift att utse denna på ett sådant sätt att den "representerar vitala intressen och fackkunskap". Det är dock rektorn och övriga pedagoger som har det övergripande pedagogiska ansvaret.

 

Styrelsen har ett juridiskt ansvar gentemot Skolverket för att regelverket för statsbidrag iakttas och självfallet också att tysk lagstiftning, i den mån det berör skolans verksamhet, följs. Inför varje nytt läsår godkänner styrelsen den budget som skolans rektor har tagit fram.

 

Skolans VD har det yttersta ansvaret för att en utvecklingsplan finns för det aktuella skolåret. Utvecklingsplanen ligger till grund för det pedagogiska arbete som bedrivs på skolan. I utvecklingsplanen ingår också målbeskrivningar samt utvärdering. Planen mot kränkande behandling skrivs av rektor tillsammans med skolans pedagoger. Den diskuteras på elevråd och klassråd. Den godkänns av skolstyrelsen. 

Skolstyrelsen har enligt skolans tyska bolagsform en rådgivande och kontrollerande funktion.

  • Sandra Horsch, ordförande och föräldrarepresentant

  • Mona Svensson, VD

  • Sven Schuberth, Skolverkets representant

  • Andreas Svensson, lärarrepresentant

  • Cecilia Müller , föräldrarepresentant

  • Naddi Olsson, föräldrarepresentant

  • Hans Allenberg, föräldrarepresentant

  • Jonas Höglund, rektor 

SKOLSTYRELSEN