FÖRÄLDRAFORUM

1. Ändamål och verksamhet

Svenska Skolans i Berlin Föräldraforum har till syfte att verka för ett öppet samarbets- och samtalsklimat mellan alla på skolan. I första hand ska elevernas intressen tillvaratas.

Genom Föräldraforumets existens ges föräldrarna större inflytande i skolans verksamhet och elevernas utbildning. I detta forum ska idéer och kompetenser lyftas fram som gagnar eleverna och skolan. 

Föreningen skall verka för sitt syfte bland annat genom att:

 • vara i aktiv dialog med skolledningen om frågor som är relevanta för eleverna.

 • vara en kompletterande länk till skolans styrelse, ett bollplank, mellan föräldrar och skolledning via forumets valda representanter.

 • aktivt verka för elevernas utveckling genom bland annat sociala aktiviteter. 

 • hjälpa elever och föräldrar med särskilda önskemål / behov med tips och att hitta rätt informationskanaler.

 • stärka föräldraengagemanget genom att upprätta och stötta ”korttidsgrupper” såsom julbasargrupp, Luciagrupp, grupp för organisering av termins- / läsårsavslutningsfirande.

2. Regler för arbetet i Föräldraforum 

Föräldraforum sätts samman av engagerade föräldrar på Svenska Skolan i Berlin. Varje stadium har minst en föräldraforumsrepresentant, som väljs vid första föräldramötet vid läsårsstart. Möten sker varje månad, med kortare intervall vid behov.

Föräldraforumsrepresentanterna, vilka inte är samma personer som föräldrarepresentanterna i skolstyrelsen, har följande uppgifter:

 • Förberedelse samt kallelse till föräldraforumsmöte

 • Deltagande i månadsmöte med rektor / vd

 • Protokollföra månadsmötena

 • Återkoppla till föräldrarna efter skolledningsmöte via e-post

 • Utvärdera arbetet i Föräldraforum 

Skolans Föräldraforum behandlar inte frågor som rör enskild elev, skolans personal eller skolledning.

© 2021 Svenska Skolan i Berlin, Landhausstrasse 26-28, 10717 Berlin

 • Instagram Social Icon
 • w-facebook