top of page

MÅL OCH VISION

Svenska Skolan i Berlin har ambition och vision att vara:

 

- En skola där varje barn blir sett och bekräftat

- En skola där alla känner trygghet, gemenskap och glädje

- En skola där lärandet känns meningsfullt och utvecklande

- En skola där kunskapsinhämtandet inte känner något tak

- En skola där respekten mellan elev och pedagog är ömsesidig

 

Personal

Svenska Skolan i Berlin har behörig personal med lärarutbildning antingen från Sverige, Norge  eller Tyskland. I enskilda ämnen, t.ex. slöjd, kan det förekomma att pedagogerna inte innehar formell lärarutbildning, utan i stället specifik ämneskunskap samt erfarenhet som kan räknas som adekvat för det uppdrag de har på Svenska Skolan.

 

Trygga och sociala barn

På Svenska Skolan i Berlin arbetar vi utifrån svensk läroplan, där varje elevs förutsättningar ska tillgodoses. Till vår hjälp har vi små åldersintegrerade klasser.

Genom personlig kontakt och ömsesidigt respektfullt bemötande lägger vi grunden för trygghetskänslan som genom århundradet kommit att bli ett signum för vår skola.

 

Kritiskt förhållningssätt

Vi fäster stor vikt vid att eleverna odlar ett kritiskt förhållningssätt till det egna kunskapsinhämtandet. Eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och förstå nyttan av att lära sig nya saker. De får kontinuerligt reflektera över sin kunskapsutveckling. Frågor kring det egna lärandet diskuteras vid varje utvecklingssamtal.

 

Elevdemokrati

Vi vill att eleverna ska lära sig att respektera andra människor och deras åsikter men också att de ska känna sig respekterade och våga stå får sina åsikter. Genom klassråd och skolråd främjar vi ett öppet diskussionsklimat, tillika den demokratiska beslutsprocessen. Tolerans, respekt och en öppen attityd ska genomsyra skolans vardag.

 

Språkprofilering

På Svenska Skolan i Berlin har vi en språkprofilering som sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs 6. Från och med förskoleklassen får eleverna undervisning i svenska, tyska och engelska.

 

Relation hem och skola

För att barnen ska utvecklas maximalt har vi varje termin minst ett utvecklingssamtal; föräldrar, barn och lärare. I Förskoleklassen har man dock endast ett samtal per läsår. Under denna tid diskuteras elevens progression och vad som kan göras för att nå än längre. Genom detta förfarande läggs grunden för det livslånga lärande som kännetecknar en människa i ständig rörelse. Varje år initieras även flertalet tillställningar där kontakten hem och skola stärks.

Barnens välmående är vår första prioritet. Detta gynnas av skolans storlek samt den dagliga kontakten pedagogerna emellan, men även kontakten till föräldrarna. En av våra största styrkor är vår tillgänglighet. Vi finns här när barnen lämnas och hämtas. Våra öppna klassrum är barnens studiemiljö, vår arbetsplats och er trygghet.

 

Kultur och tradition

I tider av internationalisering är det lätt att känna kulturell rotlöshet. Vi anser det viktigt att känna en kulturell tillhörighet samt att vara medveten om sin kulturs traditioner. Vi på Svenska Skolan i Berlin erbjuder eleverna att bli väl förtrogna med två olika kulturer, den svenska och den tyska. Vi visar såväl på skillnader som på likheter.

Svenska Skolan i Berlin tillvaratar närmiljön i Berlin så att skolan blir ett med samhället exempelvis genom studiebesök på svenska eller internationella företag eller verksamheter.

 

Skolgården

Likväl som den inre utvecklingen hos eleven är fokus, spelar också den yttre miljön en viktig roll hos oss på Svenska Skolan i Berlin. Med en idrottsal i byggnaden har eleverna nära tillgång välutrustad och modern inspiration till fysisk aktivitet.

 

När det kommer till barnens rekreationsmöjligheter kan vi stolt presentera en stor skolgård, vilken står i prunkande grönt skimmer varje vår. Om hösten förvandlas den till en palett av gyllene färger. Här har barnen tillgång till klätterställning, fotbollsplan, handbollsplan, basketplan, bordtennisbord, sandlåda och gungor. Mer om hur vi arbetar med vår närmiljö kan du läsa här

bottom of page