top of page

OM SKOLAN

 

 

Svenska Skolan i Berlin följer den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr22 samt de gällande kursplanerna i samtliga ämnen. I norskundervisningen arbetar vi enligt den norska läroplanen.

 

Skolan följer också utlandsskoleförordningen samt orienterar sig efter läroplanen för Berlins grundskolor.

 

För dig som är särskilt intresserad av det lokala skolsystemet i Berlin och kanske planerar att ditt barn i framtiden ska gå över till en tysk skola, hänvisar vi till skolans rektor.

 

Svenska skolans utvecklingsplan utarbetas varje år av pedagogerna på skolan och  revideras utifrån utvärderingarna gjorda av elever, föräldrar samt lärare. Utvecklingsplanen godkänns sedan av skolstyrelsen.

 

I utvecklingsplanen finns både långsiktiga och kortsiktiga mål. De långsiktiga målen sträcker sig över ett läsår och kan finnas kvar som mål i upp till tre skolår. De kortsiktiga målen utvärderas efter varje läsår och revideras inför varje skolstart.

 

Skolan har tre olika målgrupper av barn som prioriteras när det gäller antagningen av elever. 

  • En grupp är elever som skall tillbaka till undervisning i Sverige/Norge. 

  • En annan grupp är elever som har något av de nordiska språken som modersmål och som långvarigt vistas utomlands och är intresserad av att behålla och vidareutveckla sitt modersmål. 

  • Den tredje målgruppen utgör elever som har något av de nordiska språken som modersmål och som har intresse av att fördjupa kunskaperna i de nordiska språken och den nordiska kulturen.

 

För alla som antas till Svenska Skolan gäller givetvis att de ska kunna följa undervisningen på svenska. Undantag är de elever som har norska som modersmål, de ska kunna följa undervisningen på norska.

 

Svenska Skolan i Berlin har för närvarande 31 inskrivna elever mellan 6 och 12 år.

bottom of page